Els serveis que realitzem els podem dividir segons la població a la qual els destinem:

1.  ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

2.  SERVEI D’INTEGRACIÓ A LES PERSONES AMB TRASORNS  MENTALS: CLUB SOCIAL

3.  SENSIBILITZACIÓ A LA COMARCA

4.  ACCIONS ASSOCIATIVES